Madde 1- Taraflar

 

 • İşbu Kullanım Koşulları ve Üyelik Sözleşmesi, merkezi Büyükdere Cad., Dereboyu Sok., Zağra İş Merkezi, B Blok, No:1, Maslak, Sarıyer/İstanbul adresinde bulunan NAB DOĞAL KOZMETİK VE TEMİZLİK ÜRÜNLERİ İTHALAT İHRACAT TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ile işbu Kullanım Koşulları ve Üyelik Sözleşmesi’nde yer alan koşulları kabul ederek Firma’nın https://www.nabistanbul.com/ alan adlı internet sitesi üzerinden sunduğu Hizmetler’den yararlanan KULLANICI arasında akdedilmiştir.

 

 • İşbu Kullanım Koşulları ve Üyelik Sözleşmesi’nde yer alan düzenlemeler, Üye olmaksızın Firma’nın İnternet Sitesi üzerinden sunduğu Hizmetler’den faydalanan kişilere uygun düştüğü ölçüde uygulanır.

 

 • İşbu Kullanım Koşulları ve Üyelik Sözleşmesi’nde Firma ve Üye/Ziyaretçi/Kullanıcı ayrı ayrı “Taraf” ve birlikte “Taraflar” olarak anılabileceklerdir.

 

Madde 2- Tanımlar

 

 • Sözleşme: İşbu Üyelik Sözleşmesi’ni,
 • Firma: Nab Doğal Kozmetik ve Temizlik Ürünleri İthalat İhracat Ticaret Anonim Şirketi’ni,
 • Üye: Firma ile akdettiği işbu Sözleşme kapsamında İnternet Sitesi’ne üye olan ve İnternet Sitesi’nden ürün ve/veya hizmet satın alan kişileri,
 • Üyelik Hesabı: Üye tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile erişilebilen ve Üye'nin İnternet Sitesi’nde yer alan Hizmetler'den yararlanabilmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği hesabı,
 • Ziyaretçi: İnternet Sitesi’ne üye olmadan İnternet Sitesi’nden ürün ve/veya hizmet satın alan kişileri
 • Kullanıcı: Üye ve Ziyaretçi’yi
 • Hizmetler: İşbu Sözleşme kapsamında, Firma tarafından İnternet Sitesi üzerinden sunulan hizmet ve uygulamaları,
 • İnternet Sitesi: https://www.nabistanbul.com/ alan adlı internet sitesini

 

ifade eder.

 

Madde 3- Sözleşme’nin Konusu

 

İşbu Sözleşme’nin konusu; Kullanıcı’nın, Firma’nın İnternet Sitesi üzerinden sunduğu Hizmetler’den faydalanmasına ilişkin koşulların ve bu konuda Taraflar’ın karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi ile Sözleşme’nin tatbik ve tefsirinden doğacak uyuşmazlıkların çözüm yollarının gösterilmesidir.

 

Madde 4- Sözleşmenin Kurulması ve Bağlayıcılığı

 • Taraflar; İnternet Sitesi’ne herhangi bir şekilde erişim sağlandığı an itibariyle Kullanıcı tarafından İşbu Sözleşme’nin okunduğunu, kabul edildiğini ve Kullanıcı’nın kabul beyanının Firma kayıtlarına geçmiş olduğunu; bu anda (“Yürürlük Tarihi”) Sözleşme’nin kurulmuş ve yürürlüğe girmiş olacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

 

 • İnternet Sitesi’ne giriş yapan, erişen ve/veya herhangi başkaca bir şekilde bağlanan ve/veya İnternet Sitesi’ni ziyaret eden, herhangi bir şekilde kullanan Ziyaretçiler ve Üyeler, işbu Sözleşme hükümleriyle bağlı olduklarını ve yürürlükteki geçerli tüm ulusal ve uluslararası mevzuata uygun hareket etmeyi taahhüt ederler. Söz konusu koşulların kabul edilmemesi halinde İnternet Sitesi’nin kullanılmaması gerekmektedir.

 

Madde 5- Üyeliğe İlişkin Hak ve Yükümlülükler

 

 • Firma tarafından sunulan Hizmetler’den faydalanabilmek için Üye, Üyelik Hesabı oluşturulması amacıyla Firma’nın talep ettiği bilgileri tam, eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurmalı ve işbu Sözleşme’yi onaylamalıdır. Söz konusu işlemlerin eksiksiz bir şekilde tamamlanmaması halinde, işbu Sözleşme’de belirlenen Üye sıfatına sahip olunamayacaktır.

 

 • Üye, 18 (on sekiz) yaşını doldurmuş olduğunu ve işbu Sözleşme’yi akdetmek için gereken yasal ehliyete sahip bulunduğunu, 18 (on sekiz) yaşından küçük olması halinde ise yasal temsilcisinin vereceği icazet ile işbu Sözleşme’nin kendisi açısından bağlayıcı ve geçerli olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 • Üye, Üyelik Hesabı oluşturduğu esnada Firma’ya bildirdiği tüm bilgilerin kendisine ait, güncel, eksiksiz ve doğru bilgiler olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye’nin bilgilerinde herhangi bir değişiklik olması halinde söz konusu bilgilerin güncellenmesi Üye’nin sorumluluğundadır. Üye, bu bilgilerin hatalı veya eksik olmasından dolayı doğacak zararlardan ve/veya bu sebeplerle Sözleşme konusu hizmetin gereği gibi yerine getirilememesinden yalnızca kendisinin sorumlu olduğunu; Firma’nın bu konuda herhangi bir sorumluluğunun olmadığını; bu sebeple Firma’dan herhangi bir hak ve talepte bulunmayacağını; Firma’nın böyle bir durumda Sözleşme’yi herhangi bir tazminat yükümlülüğü olmaksızın tek taraflı olarak feshedebileceğini ve bu sebeple Firma’nın herhangi bir zarara uğraması halinde söz konusu zararı derhal tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 • Üye, kullanmakta olduğu kullanıcı adının yürürlükteki mevzuata aykırı olduğunun tespit edilmesi halinde, Firma’nın kendisine e-posta vb. iletişim vasıtaları ile yapacağı bildirime istinaden yeni bir kullanıcı adı seçeceğini ve mevcut kullanıcı adı ile üyeliğini kullanmasını süresiz olarak engelleyebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 • Üye, Üyelik Hesabı’nı kendi belirleyeceği şifre, e-posta adresi ve kullanıcı adı ile kullanacaktır. Üye’nin İnternet Sitesi üzerinden hesap oluşturduğu esnada kullandığı e-posta adresi Üye’ye özel olup Üye, bu e-posta adresi ile tek üyelik oluşturma hakkına sahiptir.

 

 • Üyelik Hesabı, hesabı oluşturan Üye’ye özel olup Üye, üyelik hesabını üçüncü kişilere kullandırmamakla yükümlüdür. Üye, üyeliğini yalnızca şahsi amaçlarla ve Firma’nın kendisine tanıdığı yetki ve sınırlar çerçevesinde kullanma hakkına sahiptir. Üye, işbu Sözleşme ve/veya Mesafeli Satış Sözleşmesi’nde belirtilmemiş hiçbir hakkın Firma tarafından kendisine tanınmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 • Üye, Firma’nın e-posta adresi ve/veya kullanıcı adı ve şifre kullanmak suretiyle işlem yapan kişilerin kimliklerini araştırma yükümlülüğünde olmadığını; e-posta adresi ve/veya kullanıcı adı ve şifrenin gizli kalması için gerekli dikkat ve özeni göstereceğini; e-posta adresi ve/veya kullanıcı adını herhangi bir üçüncü şahsa açıklamayacağını, kullandırmayacağını; İnternet Sitesi’nde kayıtlı e-posta adresi ve/veya kullanıcı adı ve şifresi kullanılmak suretiyle gerçekleştirilen işlemlerin, her halükârda kendisi tarafından gerçekleştirildiğinin kabul edileceğini ve bu halde ilgili Üyelik Hesabı üzerinden gerçekleştirilen işlemlere ilişkin tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu; şifresinin yetkisiz üçüncü şahıslar tarafından ele geçirildiğini öğrenmesi veya bundan şüphelenmesi halinde derhal Firma’ya haber vereceğini; kendi ihlal, ihmal veya kusuru ile hesabının üçüncü şahıslar tarafından kullanılması sebebiyle doğacak tüm zararlardan dolayı Firma’ya karşı sorumlu olacağını, Firma’nın uğradığı her türlü zarar için kendisine rücu etme ve uğradığı tüm zararın tazminini isteme hakkının bulunduğunu, uygunsuz kullanıma ilişkin tüm hukuki ve cezai sorumluluğun bizzat kendisine ait olacağını ve Firma’nın bu konuda herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 • Üyelik Hesabı’nın oluşturulmasında kullanılan e-posta adresi ve/veya belirlenen kullanıcı adı ile şifre dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Üye tarafından Firma ile paylaşılan tüm bilgilere ilişkin sorumluluk Üye’nin kendisine aittir.

 

 • Üye, şifresini dilediği zaman değiştirebilecek olup şifrenin seçimi, değiştirilmesi, korunması, güvenliğinin sağlanması ve bu kapsamda gerekli her türlü önlemin alınması tamamen Üye’nin sorumluluğundadır. Üye, Firma’nın kusuru bulunduğuna ilişkin resmi mercilerce karar verilmiş olan haller dışında, bilgilerinin üçüncü kişiler tarafından ele geçirilmesinden doğabilecek zararlar da dahil olmak üzere, Firma’nın herhangi bir sorumluluğunun bulunmayacağını kabul eder.

 

 • Üye’nin üyeliğini tek taraflı olarak sonlandırması veya üyeliğinin Firma tarafından sonlandırılması halinde dahi Üye, bu sonlandırma işleminden önce, Üye veya Ziyaretçi kullanıcı olarak İnternet Sitesi’ne erişim sağlamak suretiyle gerçekleştirdiği eylemlerinden dolayı gerek Firma’ya karşı gerekse diğer üçüncü kişi, kurum ve kuruluşlara karşı her zaman, şahsen sorumlu olacaktır.

 

 • Üye, işbu Sözleşme hükümlerine aykırı hareket ettiği takdirde Firma’nın, kendisine ait olan üyeliğini iptal ederek, işbu Sözleşme’yi tek taraflı olarak herhangi bir tazminat ödeme zorunluluğu olmadan derhal feshedebileceğini veya İnternet Sitesi üzerinden sunduğu hizmetleri askıya alabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

Madde 6- İnternet Sitesi Kullanım Koşulları

 • Kullanım Koşullarının Kabulü

 

Kullanıcı, İnternet Sitesi’ne herhangi bir şekilde erişim sağlamakla ve İnternet Sitesi’ni kullanmakla, işbu Sözleşme’de yer alan “Madde 6-İnternet Sitesi Kullanım Koşulları”’nı ve söz konusu kullanım koşullarında yer alan veya atıf yapılan tüm hüküm ve koşullar ile İnternet Sitesi’nde belirtilen ek hüküm ve koşulları kabul etmektedir. Bu koşulların bir kısmının veya tümünün kabul edilmemesi halinde, İnternet Sitesi’ne erişilemez veya İnternet Sitesi kullanılamaz.

 

 • Kullanıcı Uygunluğu

 

İnternet Sitesi, geçerli ve yürürlükteki yasalara göre yasal açıdan bağlayıcı sözleşmeler akdedebilen, sözleşme akdetmek için gereken yasal ehliyete sahip ve 18 (on sekiz) yaşını doldurmuş kişiler tarafından kullanılabilir. 

 

 • Mevzuata ve Sözleşmelere Uygunluk

 

Kullanıcı, İnternet Sitesi’ni ve Firma tarafından işbu Sözleşme kapsamında kendisine verilecek Hizmetler’i yürürlükte bulunan tüm ulusal ve uluslararası mevzuata ve işbu Sözleşme hükümlerine uygun olarak kullanacak; İnternet Sitesi üzerinden gerçekleştirdiği işlemlerde ve yazışmalarda işbu Sözleşme’nin hükümlerine, İnternet Sitesi’nde belirtilen tüm koşullara, yürürlükteki mevzuata ve ahlak kurallarına uygun olarak hareket edecektir. İnternet Sitesi üzerinden gerçekleştireceği bütün eylemlerde hukuki ve cezai tüm sorumluluk Kullanıcı’nın şahsına aittir.

 

 • Üçüncü Taraf İçerikleri ve İhlalde Bulunan Kullanıcı’nın Sorumluluğu.

 

 • Firma’nın İnternet Sitesi’nde herhangi bir şekilde yer alan ve kendisi tarafından yayınlanmamış olan içeriğe ilişkin bir sorumluluğu ve söz konusu içeriğin hukuka uygunluğunu kontrol etme vb. bir yükümlülüğü bulunmamaktadır. İnternet Sitesi’nden bir başka internet sitesine verilebilecek hiçbir bağlantı, söz konusu internet sitesinin onaylandığı, doğruluğu, güncelliği ya da içeriğinin uygunluğu hakkında garantide bulunduğu anlamına gelmemektedir ve Firma’nın bunlarla ilgili olarak hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

 

 • Firma’nın böyle bir yükümlülüğü bulunmamakla birlikte, takdiri kendisine ait olmak üzere, söz konusu içeriği kontrol etme ve erişime kapatma veya silme hakkına sahiptir. İnternet Sitesi’nde yayınladığı herhangi bir içerik ile Firma’nın ve/veya üçüncü kişilerin haklarını ihlal eden Kullanıcılar, Firma’ya ve/veya söz konusu üçüncü kişilere karşı sorumludur.

 

 • İnternet Sitesi’nin Kullanımına İlişkin Sınırlamalar ve Kullanıcı’nın Sorumluluğu

 

 • Kullanıcı; İnternet Sitesi’ne erişim sağlamak ve işbu Sözleşme ve/veya Mesafeli Satış Sözleşmesi ile kendisine tanınan olanakları kullanmak suretiyle tehdit içeren, ahlak dışı, ırkçı, uluslararası anlaşmalara ve ilgili tüm yasalara aykırı hiçbir yorumu, mesajı, bilgiyi, veriyi vb.’ni göndermemeyi ve bunları herhangi bir şekilde kullanmamayı, paylaşmamayı; kişi ya da kurumların isimlerini lekeleyen, ahlaka aykırı, yasa dışı mesaj, bilgi veya verileri vb.’ni göndermemeyi, yayınlamamayı; üçüncü kişilerin kişisel bilgilerine, bilgisayarlarına ve bilgisayarlarındaki verilere zarar verecek bilgiler veya yazılımlar göndermemeyi; İnternet Sitesi’ne ve/veya İnternet Sitesi’nde yer alan her türlü veri tabanına herhangi bir şekilde zarar verecek, erişimi engelleyecek veya hasar verecek şekilde işlemler yapmamayı; İnternet Sitesi’nin işleyişini hiçbir şekilde aksatmaya teşebbüs etmemeyi, İnternet Sitesi’nin bağlantı, işleyiş, cihaz ve unsurlarına, veri tabanına zarar vermemeyi; İnternet Sitesi’ne dair mevcut kod ve veriler, İnternet Sitesi veri tabanında tutulan diğer kişilere ait kişisel bilgiler dahil İnternet Sitesi’ne dair tüm verilere robot, böcek, sayfa sızdırma veya bir Üye’nin şifresini kaçırma vb. yöntemleri kullanarak erişmemeyi, herhangi bir şekilde bunları kopyalamamayı, üçüncü kişilerle paylaşmamayı; İnternet Sitesi’ne yönelik belirlenen içerik korumalarının hiçbirini değiştirmemeyi, kaldırmamayı, devre dışı bırakmamayı, geriletmemeyi veya bozmamayı; İnternet Sitesi’ne sağlayacağı tüm bilgi, içerik, materyal ve sair içeriğin sisteme zarar verecek her türlü program, virüs, yazılım, lisansız ürün, truva atı vb. içermemesi için gereken koruyucu yazılımları ve lisanslı ürünleri kullanmak da dâhil olmak üzere gerekli her türlü tedbiri almayı; Üyelik Hesabı’na robot veya otomatik giriş yöntemleriyle girmemeyi; İnternet Sitesi’ne erişilebilen herhangi bir yazılımı ya da diğer ürün ve süreçleri kaynak koda dönüştürmemeyi, bunlar üzerinde tersine mühendislik yapmamayı veya parçalara ayırmamayı; İnternet Sitesi’ne herhangi bir kod veya ürün yerleştirmemeyi, herhangi bir veri madenciliği, veri toplama veya çıkarma yöntemi, veri taraması gibi yazılımları veya sistemleri kullanmamayı ve işbu maddeye aykırı davranması halinde (Firma’nın bu maddede sayılan sebeplerle diğer Üyeler’e, Ziyaretçiler’e, üçüncü kişi ve/veya kurumlara ödemek olduğu tüm zararlar dahil) Firma’nın nezdinde doğan tüm zararlarını Firma’nın ilk yazılı talebi üzerine derhal, nakden ve defaten Firma’ya ödemeyi kabul eder.

 

 • Kullanıcı tarafından yanlış ve/veya başka bir kişiye ait bilgiler kullanılmak suretiyle, Üyelik Hesabı oluşturulamaz ve/veya İnternet Sitesi üzerinden herhangi bir işlem yapılamaz yahut başka birinin yerine geçilerek ya da yanlış bir isimle işlemlere taraf olunamaz. Aksi halde Kullanıcılar, Firma’ya ve/veya söz konusu üçüncü kişilere karşı sorumlu olacaktır.

 

 • Firma, dilediği zaman ödül programları, kampanyalar veya benzeri indirimler yapabilir, bunların kapsam ve koşullarını dilediği zaman değiştirebilir. Kullanıcı, İnternet Sitesi üzerinden sunulan Hizmetler’i, sunulan kampanya ve avantajları kötüniyetle, haksız fayda sağlanması amacıyla kullanmayacak ve kampanya koşullarını ihlal etmeyecektir.

 

 • Kullanıcı, İnternet Sitesi’ne erişim sağlamak suretiyle İnternet Sitesi’ni kullandığı esnada gerçekleştirdiği eylemlerinden dolayı gerek Firma’ya karşı gerekse diğer üçüncü kişi, kurum ve kuruluşlara karşı her zaman, şahsen sorumlu olacaktır.

 

 • Kullanıcı’nın işbu Sözleşme hükümlerine aykırı hareket etmesi halinde Firma, işbu Sözleşme’yi tek taraflı olarak herhangi bir tazminat ödeme zorunluluğu olmadan derhal feshedebilir veya İnternet Sitesi üzerinden sunduğu hizmetleri askıya alabilir.

 

 • Kullanım Koşulları’nın Değiştirilmesi

 

Firma tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu Sözleşme’de yer alan Kullanım Koşulları’nı herhangi bir zamanda değiştirme hakkına sahiptir.  Değişen koşullar, İnternet Sitesi’nde ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak olup geri kalan koşullar, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. Kullanıcı, İnternet Sitesi’ni kullanmaya devam ettiği takdirde, bu değişiklikleri kabul etmiş sayılacaktır.

 

 • İnternet Sitesi’nde ve/veya İçeriklerde Değişiklik ve İnternet Sitesi’ne Erişimin Sınırlandırılması/Sonlandırılması

 

Firma, İnternet Sitesi’nde ve/veya İnternet Sitesi’nde yer alan içeriklerde herhangi bir zamanda, bildirimde bulunmaksızın değişiklik, güncelleme yapma veya kullanımı durdurma hakkına sahiptir. Firma, sadece kendi takdirine bağlı olarak, herhangi bir kişinin İnternet Sitesi’ne veya bunun herhangi bir bölümüne erişimini herhangi bir zamanda ve herhangi bir nedenle, önceden bildirimde bulunmadan sınırlayabilir, reddedebilir veya sonlandırabilir.

 

 • Sorumluluğun Reddi

 

 • Firma, İnternet Sitesi’ni, İnternet Sitesi üzerinden sunulan Hizmetler’i, bilgileri veya içeriğin kullanılması sonucunda elde edilecek olan sonuçlara ilişkin olarak herhangi bir teminat/garanti sunmamakta olup bunların kullanılmasına dair riskler Kullanıcı’ya aittir.

 

 • İnternet Sitesi’ndeki Kullanıcı içerikleri dahil olmak üzere, herhangi bir sınırlama olmaksızın tüm içerikler, bilgiler, hizmetler ve İnternet Sitesi, “olduğu gibi” sunulmaktadır. Firma ve Firma’nın iştirakleri, bağlı kuruluşları, ortakları veya Firma’nın iş ortakları yahut tedarikçileri, yasaların izin verdiği ölçüde; pazarlanabilirlik, üçüncü kişilerin haklarının ihlal edilmediği ve belli bir amaç için uygunluk garantileri, İnternet Sitesi’nin çalışması veya içeriğine ilişkin olanlar dahil ancak bunlarla sinirli olmaksızın, açık veya örtülü beyan ya da garantilerle ilgili sorumluluğu açıkça reddeder.

 

 • Firma veya Firman’nın iştirakleri, bağlı kuruluşları, ortakları, lisans verenleri ve tedarikçileri; İnternet Sitesi’nin, Kullanıcı’nın ihtiyaçlarını karşılayacağına, İnternet Sitesi’nin kesintisiz, güncel veya hatasız olacağına, İnternet Sitesi’nin kullanılması neticesinde elde edilecek bilgilerin, materyallerin vb.’lerinin doğru, tam, kesin, güvenilir olacağına veya Kullanıcılar’ın ihtiyaçlarını karşılayan sonuçlar olacağına yönelik hiçbir beyanda ve garantide bulunmaz.

 

 • Firma’dan kaynaklanmayan nedenlerle Hizmet’te yaşanacak kesintilerden, güvenlik problemlerinden ve/veya mücbir sebeplerle hizmetlerin aksaması veya verilememesinden dolayı Firma’nın hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

 

 • Teknik sorun, geliştirmeler, planlı bakım ve kontrol, onarım halleri vb. nedenlerle Sözleşme konusu Hizmetler’in verilmesi geçici olarak askıya alınabilir veya tamamen durdurulabilir yahut Firma’nın kendi takdirinde olmak üzere Hizmetler kaldırılabilir, değiştirebilir, askıya alınabilir veya tamamen durdurulabilir ve anılan durumlarda Firma’nın, Kullanıcılar’a ve/veya üçüncü kişilere karşı herhangi bir sorumluluğu bulunmaz.

 

 • Fikri Mülkiyet Hakları

 

 • İnternet Sitesi’nde yer alan tüm materyal ve öğeler, Firma’nın hak ve/veya eser sahibi olduğu marka, isim, tasarım, logo, know-how, endüstriyel tasarım, slogan, alan adı, İnternet Sitesi yazılımı vb. diğer tüm içerik Firma’ya aittir ve/veya Firma tarafından üçüncü kişilerden lisans alınarak kullanılmaktadır.

 

 • Kullanıcı, madde 6.9.1.’de yer alan düzenleme kapsamında; (i) İnternet Sitesi’nde yer alan görüntüler, metinler, her türlü görsel, işitsel öğeler, videolar dahil herhangi bir içeriği çoğaltma, yayma, işleme, umuma arz, dijital iletim de dahil olmak üzere işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletimi ve yeniden iletimi hakkı ve bunları pazarlama, kiralama, satma ve diğer her türlü haklarla ilgili kendisine hiçbir şekilde herhangi bir lisans veya hak devri yapılmadığını; tüm bu haklara Firma’nın (veya onun lisans verenlerinin) sahip olduğunu; (ii) İnternet Sitesi’nde yer alan metinler, görüntüler, her türlü görsel, işitsel ve/ veya görsel-işitsel öğeler, videolar dahil fakat bunlarla sınırlı olmaksızın bütün içeriklerin tamamını ve/veya bir kısmını kopyalayamayacağını, değiştirmeyeceğini, başka bir mecrada teşhir etmeyeceğini, paylaşmayacağını, hiçbir amaçla yaymayacağını, kaydetmeyeceğini, çoğaltmayacağını, işlemeyeceğini, dağıtmayacağını, pazarlamayacağını, kiralamayacağını, satmayacağını, herhangi bir şekilde üçüncü kişilerin erişimine/kullanımına sunmayacağını ve/veya üçüncü kişilere iletmeyeceğini; (iii) Söz konusu içerikleri, yürürlükteki ilgili tüm mevzuata aykırı olarak veya hak ve/veya eser sahipleri olan kişilere ve her türlü üçüncü kişiye maddi veya manevi olarak zarar verecek şekilde kullanmayacağını, kullanılmasına izin vermeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 • Kullanıcı, 6.9.2. maddeye aykırı davranması halinde işbu Sözleşme’nin Firma tarafından tek taraflı olarak derhal, tazminatsız şekilde feshedilebileceğini ve ilgili ihlal sebebiyle hukuki ve cezai tüm sorumluluğun tarafına ait olacağını; Firma’nın ve/veya ilgili hak sahiplerinin herhangi bir hukuki, idari veya cezai yaptırım, dava ile karşı karşıya kalması halinde tek muhatabın kendisi olacağını; Firma’nın (üçüncü kişilere ödemek zorunda kaldığı bedeller dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) her türlü zararını, Firma’nın ilk yazılı talebi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 • Tazminat ve Sorumluluğun Kaldırılması

Kullanıcı; Kullanım Koşulları’nın ve işbu Sözleşme’nin diğer hükümlerini ve/veya yürürlükteki ilgili mevzuatı ihlali ve/veya kendisine ait içerikler sebebiyle, Firma ve /veya Firma’nın bağlı şirketlerini, iştiraklerini, ortaklarını ve tedarikçileri nezdinde doğan her türlü zararı tazminle yükümlüdür. Resmi/idari kuruluşlar tarafından Firma hakkında bir idari yaptırım (karar, idari para cezası, talimatlandırma vs.) kararı verilmesi veya mahkemeler/uyuşmazlık makamları tarafından Firma’nın tazminat, cezai şart, yargılama veya tahkim gideri, avukatlık ücreti veya başka bir isim altında bedel ödemekle yükümlü kılınması halinde Firma, ilgili yaptırım veya tazminat/bedel ödeme yükümlülüğü nedeniyle uğramış olduğu doğrudan veya dolaylı tüm zararından dolayı Firma’ya rücu edebilecektir.

 

Madde 8- Kişisel Veriler ve Ticari Elektronik İletiler

 • Kullanıcı, Firma’nın 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat (“KVKK”) kapsamında, aydınlatma yükümlülüğü dahil tüm yükümlülüklerini usulüne uygun şekilde yerine getirdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu Sözleşme kapsamında Kullanıcı’dan temin edilecek olan verilere ilişkin detaylar ile Kullanıcı’nın KVKK kapsamındaki hakları “İnternet Sitesi Müşteri Aydınlatma Metni”’nde yer almaktadır. Kullanıcı, KVKK kapsamındaki söz konusu haklarını İnternet Sitesi’nde yer alan “İlgili Kişi Başvuru Formu”nda belirtilen yöntemlerle kullanabilecektir.

 

 • Kullanıcı, Firma’ya sağlamış olduğu bütün kişisel bilgilerini kendi rızasıyla sağladığını, sağladığı verilerin doğru, güncel ve kendisine ait olduğunu, aksi takdirde hukuki ve cezai tüm sorumluluğun tarafına ait olacağını, Firma’nın bu nedenle herhangi bir zarara uğraması halinde, her türlü zararı Firma’nın ilk yazılı talebi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini ve Üye olması durumunda, bu hallerde üyeliğinin Firma tarafından tek taraflı olarak sona erdirilebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 • Kullanıcı, Firma’nın ilgili mevzuatın gerektirdiği şekilde tüm tedbirleri almasına rağmen, Kullanıcı’nın kişisel verilerinin yetkisi olmayan kişilerce ele geçirilmesinden dolayı doğabilecek zararlardan Firma’nın sorumlu olmadığını kabul eder.
 • Kullanıcı, Firma tarafından kendisine ticari elektronik ileti (telefon, çağrı merkezleri, faks, otomatik arama makineleri, akıllı ses kaydedici sistemler, elektronik posta, kısa mesaj hizmeti gibi vasıtalar kullanılarak elektronik ortamda gerçekleştirilen ve ticari amaçlarla gönderilen veri, ses ve görüntü içerikli iletiler) gönderiminin yapılması için “İnternet Sitesi Müşteri Ticari İletişim İzni ve Pazarlama Açık Rıza Metni” adlı metne ilişkin kutucuğu işaretleyerek onay verebilecektir. Bu halde Kullanıcı, Firma tarafından kendisine gönderilecek her türlü ticari elektronik ileti için açıkça onay vermiş olacaktır. Kullanıcı, Firma tarafından kendisine gönderilecek ticari elektronik ileti gönderimini her zaman sona erdirebilir.

Madde 9- Mücbir Sebepler

Ülke genelinde bir karışıklığın ortaya çıkması, savaş, terör, grev, lokavt, iş eylemleri veya boykotlar dahil olmak üzere işçi-işveren anlaşmazlıkları, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, genel elektrik kesintisi, deprem, yangın, su baskını, olağanüstü hal, herhangi bir mahkeme veya yetkili kamu kurumu tarafından alınacak kararlar yahut Firma’nın kontrolü dışında gerçekleşen, kusurundan kaynaklanmayan ve makul olarak öngörülemeyecek diğer olaylar (kısaca “Mücbir Sebepler”) nedeniyle Hizmetler’in aksaması veya sunulamamasından, işbu Sözleşme’den doğan yükümlülüklerini ifa edememesi veya geç ifa etmesinden dolayı Firma’nın hiçbir sorumluluğu bulunmayacak olup bu durum, işbu Sözleşme’nin ihlali olarak kabul edilemeyecektir.

Madde 10- Sözleşme’nin Süresi ve Feshi

 • İşbu Sözleşme belirsiz sürelidir ve Taraflarca yasal mevzuat gereği ve/veya işbu Sözleşme’de yer alan düzenlemeler uyarınca feshedilene kadar yürürlükte kalacaktır.

 

 • Taraflar, işbu Sözleşme’yi herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve tazminat ödemeksizin istediği zaman, tek taraflı olarak feshetme hakkına sahiptir. Ancak, böyle bir fesih halinde Taraflar fesih tarihine kadar doğmuş olan hak ve borçları karşılıklı olarak tamamen ifa edeceklerdir.

 

 • Kullanıcı’nın işbu Sözleşme’nin herhangi bir maddesini ihlal etmesi halinde Firma, ilgili Kullanıcı’nın üyeliğini askıya alma veya işbu Sözleşme’yi feshederek üyeliğini sonlandırma, dava ve takip haklarını kullanma, tazminat talebinde bulunma haklarına sahiptir.

Madde 11- Muhtelif Hükümler

 • Uygulanacak Hukuk ve Uyuşmazlıkların Çözümü. İşbu Sözleşme’den doğacak uyuşmazlıkların çözümünde Türk hukuku uygulanacaktır. Üye ile Firma arasındaki uyuşmazlıklarda İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

 • Delil Sözleşmesi. Kullanıcı, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda Firma’nın defter, kayıtlarıyla, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının, veri tabanında/sunucularında tutulan e-arşiv kayıtlarının HMK 193. madde anlamında muteber, bağlayıcı, kesin olduğunu ve delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 • Sözleşme Değişiklikleri. Firma tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu Sözleşme hükümlerini herhangi bir zamanda değiştirme hakkına sahiptir. Sözleşme’nin değişen hükümleri, İnternet Sitesi’nde ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak olup geri kalan hükümler, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. Kullanıcı, İnternet Sitesi’ni kullanmaya devam ettiği takdirde, bu değişiklikleri kabul etmiş sayılacaktır.

 

 • Sözleşme’nin Devri. Taraflar, Sözleşme’den doğan hak ve borçlarını kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü gerçek veya tüzel kişiye diğer Taraf’ın önceden yazılı onayını almaksızın devredemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Firma’nın kendi iştiraklerine veya grup şirketlerine yapacağı devir ve temlikler bu hükümden müstesna olup, söz konusu devir ve temlik işlemleri için Kullanıcı’nın onayı aranmayacaktır.

 

 • Firma, Kullanıcı ile Kullanıcı’nın İnternet Sitesi üzerinden bildirmiş olduğu e-posta adresi ve/veya telefon numarası vasıtasıyla iletişim kuracaktır. Bu kapsamda Kullanıcı, e-posta adresini ve telefon numarasının doğru ve güncel olmasını sağlamakla yükümlüdür. Bu bilgilere dayanarak yapılacak her türlü işlem ve tebligat geçerli sayılacaktır.

 

 • Taraflar’dan birinin Sözleşme’de kendisine verilen herhangi bir hakkı kullanmaması ya da icra etmemesi, söz konusu haktan feragat ettiği anlamına gelmeyecek veya söz konusu hakkın daha sonra kullanılmasını ya da icra edilmesini engellemeyecektir.

 

 • Sözleşme’nin Bütünlüğü ve Bölünebilirliği. İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün kısmen veya tamamen iptal edilmesi veya kanunlara aykırı olması halinde, bu durum, geçersiz veya ifa edilemez sayılan hükümler dışındaki Sözleşme hükümlerini geçersiz kılmaz ve aynı şekilde, geçersiz veya ifa edilemez sayılan hükümlerin, uygulanabilmesi mümkün başka şahıs veya durumlara uygulanmasını etkilemez. Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün bu şekilde kısmen veya tamamen iptal edilmesi veya geçersiz olması halinde, Sözleşme’nin diğer hükümleri, kanunların izin verdiği ölçüler içinde geçerli ve ifa edilebilir olacaktır.

Madde 12- Sözleşme’nin Yürürlüğü

İşbu Sözleşme, Kullanıcı tarafından okunmuş ve İnternet Sitesi’ne erişim sağlamasıyla birlikte elektronik ortamda onaylanmış olup Yürürlük Tarihi’nden itibaren geçerli olmak üzere Taraflar arasında uygulanacaktır.